יומא דף כו

דף כו עמוד א
* מעולם לא הקטיר כהן קטורת שתי פעמים, מפני שהקטורת מעשרת ולכן לא הניחו לכהן להקטיר יותר מפעם אחת, כדי שגם אחרים יוכלו להקטיר.
* לא תמצא תלמיד חכם המורה הוראה להלכה אלא ממי שבא משבט לוי או משבט יששכר.
* אין מפייסין על תמיד של בין הערביים (חוץ מבשבת הואיל ומשמרות מתחדשות), אלא כהן שזכה בו בשחרית זוכה בו ערבית.
* המשנה סוברת שהיו מפייסים על העלאת האיברים מן הכבש למזבח, משום "ברב עם הדרת מלך", ושלא כדעת רבי אליעזר בן יעקב הסובר שהמעלה איברים לכבש הוא מעלה אותן למזבח, כי לדעתו אין זה דרך ארץ שייראה כאילו הדבר טורח עליהם.

דף כו עמוד ב
* המשניות מפרטות כמה כהנים דרושים להקרבת קרבן כבש התמיד, איל של עולה ופר של עולה.
* אין מנסכין מים בחג אלא בתמיד של שחר.
* בברייתא ובגמרא מבואר המקור לכך שתמיד של בין הערבים טעון שני גזירי עצים בשני כהנים.
* הפשיטן וניתוחן של קרבנות היחיד והציבור כשרים בזר.