יומא דף כח

דף כח עמוד א
* לפי הלישנא השניה בגמרא (המתחילה בסוף העמוד הקודם): למסקנת הסוגיה מה שרבי יוחנן אמר זה שזר שסידר שני גזירי עצים חייב הואיל ועבודה תמה היא.
* מדברי רבא בלישנא השניה עולה שאין מפייסים אלא על עבודה שמתקיימים בה שני תנאים: שהיא עבודה תמה ושזר שעשאה חייב מיתה.
* פרק שלישי, המתחיל בעמוד זה, מבאר את סדר היום בעבודת יום הכיפורים במקדש.

דף כח עמוד ב
* התנאים (במשנה בתחילת הפרק ובברייתא) נחלקו איזו הכרזה מכריז בבוקר הרואה שעומד על הגג כדי להודיע שהגיע זמן השחיטה של התמיד.
* זמן תפילת מנחה של אברהם אבינו היתה מהרגע שצדי הכותל הפונים לצד מזרח השחירו (היינו: בתחילת השעה השביעית), והגמרא מביאה כמה הסברים מדוע קרבן תמיד בערב פסח שחל להיות בערב שבת לא קרב כבר מתחילת שעה שביעית.
* הזריזין מקדימין למצות.
* מימיהן של אבותינו לא פרשה ישיבה מהם.
* "הוא דמשק אליעזר" - שדולה ומשקה מתורתו של רבו לאחרים.
* קיים אברהם אבינו כל התורה כולה.
* קיים אברהם אבינו אפילו עירובי תבשילין.
* הגמרא מביאה שני פירושים לבאר את דברי המשנה: "מתיא בן שמואל אומר האיר פני כל המזרח עד שבחברון והוא אומר הן".