יומא דף מב

דף מב עמוד א
* לשון של פרה, לשון של שעיר המשתלח, לשון של מצורע - נחלקו האמוראים מה משקל כל לשון.
* מיתת צדיקים מכפרת (מובא ברש"י).
* שחיטת פרה אדומה ושחיטת פר כהן גדול ביום כיפור - נחלקו הדעות איזו שחיטה כשרה בזר ואיזו פסולה בזר. (והגמרא מבארת את טעמיהם).

דף מב עמוד ב
* במעשה פרה לא פוסל היסח הדעת בהשלכת עץ ארז ואזוב ושני תולעת.
* הגמרא מביאה ברייתא המסייעת לדעת רב הסובר ששחיטת פרה אדומה בזר פסולה.
* אסיפת אפרה של פרה אדומה ומילוי מים וקידוש - כשרין באשה כבאיש וכשרין ביום ובלילה.
* פסוקי פרשת פרה אדומה נכתבו בשני אופנים - יש שהפסוק השני מוציא ומבטל את משמעות הפסוק שקדם לו, ויש שהפסוק השני מתקיים באותו אופן של הפסוק שקדם לו.