יומא דף מה

דף מה עמוד א
* כל פינות שאתה פונה לא יהו אלא דרך ימין למזרח.
* ביום הכפורים הכהן הגדול עולה באמצע הכבש ויורד באמצע הכבש, ולא במזרח הכבש, והטעם הוא משום כבודו של הכהן הגדול (להראות את חשיבותו שמתנהג כבן בית).
* ביום הכפורים הכהן הגדול מקדש ידיו ורגליו מקיתון של זהב (ולא מהכיור), והטעם הוא משום כבודו של הכהן הגדול.
* נחלקו התנאים במספר המערכות - לדעת רבי יהודה: בכל יום שתים וביום הכיפורים שלוש, לדעת רבי יוסי: בכל יום שלוש וביום הכיפורים ארבע, לדעת רבי מאיר: בכל יום ארבע וביום הכיפורים חמש. (והגמרא מבררת את טעמיהם)

דף מה עמוד ב
* לדעת רבי מאיר: עיכולי עולה אתה מחזיר, ואי אתה מחזיר עיכולי קטורת.
* המקור לכך שביום הכיפורים מוסיפים מערכה אחת יותר מאשר בשאר הימים הוא מהמילה "והאש".
* מהפסוק "אש תמיד" לומדים שלצורך הדלקת המנורה יש לקחת אש מעל גבי המזבח החיצון.
* מהפסוק "ולקח מלא המחתה גחלי אש מעל המזבח מלפני ה'" לומדים שלקיחת הגחלים למחתה של יום הכיפורים היא ממזבח החיצון.