יומא דף מח

דף מח עמוד א
* הגמרא מביאה לאורך כל העמוד ספקות שונים בנוגע לקמיצה וחפינה.
* "מלא חפניו" של קטורת שצריך הכהן הגדול ליטול - שפת הקטורת צריכה לעלות מעט מעל שפת ידיו.
* הגמרא מביאה את המקור לכך שדם שנשפך מצוואר הבהמה לארץ נפסל, אך אם נשפך לאחר שהתקבל בכלי כשר - ומסתפקת הגמרא מה דין קטורת שנתפזרה ממלוא חפניו על הרצפה (האם ידו נחשבת כצוואר בהמה או ככלי שרת).
* חישב בחפינת הקטורת על מנת להקטירה למחר - פסולה.

דף מח עמוד ב
* חישב בחתיית גחלים על מנת להקטיר את הקטורת למחר - הגמרא נשארת בספק אם נפסלת הקטורת בכך.
* הולכת דם הקרבן ממקום השחיטה עד המזבח כדי לזורקו - לדעת רב ששת: כשירה ביד שמאל. (רב ששת הביא ראיה לכך מכך שבמשנה בדף הקודם נאמר שאת כף הקטורת מוליך הכהן הגדול ביד שמאל).