יומא דף נח

דף נח עמוד א
* הגמרא מביאה ברייתא כדעת רבי יאשיה הסובר שמערבים את דם הפר ודם השעיר לפני נתינת הדם על קרנות מזבח הזהב.
* רמי בר חמא הסתפק מה הדין כאשר הניח מזרק בתוך מזרק וקבל בו את הדם - לפי הלישנא הראשונה בגמרא הספק הוא אם יש כאן דין חציצה (והספק לא נפשט), ולפי הלישנא השנייה בגמרא הספק הוא אם דרך שירות בכך (והגמרא השיבה שדרך שירות בכך).
* רמי בר חמא הסתפק מה הדין כאשר הניח סיב בתוך המזרק וקבל בו את הדם - לפי הלישנא הראשונה בגמרא הספק לא נפשט, ולפי הלישנא השנייה בגמרא רב חסדא השיב שכשר.

דף נח עמוד ב
* הגמרא מביאה ברייתות המבארות את המקור לכך שבשעת הזאת הדם על הפרוכת ביום הכיפורים הכהן עומד בין המזבח לפרוכת ובשעת הזאת דם פר כהן משיח על הפרוכת הכהן עומד ממזרח למזבח.
* סדר מתנות הדם על קרנות המזבח - לדעת רבי עקיבא: מזרחית דרומית, דרומית מערבית, מערבית צפונית, צפונית מזרחית, לדעת רבי יוסי הגלילי: מזרחית צפונית, צפונית מערבית, מערבית דרומית, דרומית מזרחית. (והגמרא מביאה כמה אפשרויות לביאור המחלוקת).
* אין מעבירין על המצוות.