יומא דף נט

דף נט עמוד א
* בברייתא מובאת עדות של כהן גדול אחד שאמר שהקיף בידו ביום הכיפורים את המזבח הפנימי בשעת מתן דמים ולא הלך ברגל מקרן לקרן, ועדות של כהן גדול אחר שהעיד להיפך.
* נחלקו התנאים בדעת רבי אליעזר אם הכהן הגדול נותן את הדם על כל הקרנות מלמעלה למטה חוץ מזו שעומדת כנגדו באלכסון שנותן עליה מלמטה למעלה, או שנותן את הדם על כל הקרנות מלמטה למעלה חוץ מזו שהיתה לפניו שנותן עליה מלמעלה למטה.
* "טהרו של מזבח" הכוונה היא למקום גלוי על גג המזבח.
* נחלקו התנאים לגבי מקום נתינת ההזאות בגג המזבח - בצפונו או בדרומו.
* במשנה (בעמוד הקודם) נאמר שאת שיירי דם חטאות הפנימיות יש לשפוך על יסוד מערבי של מזבח החיצון ואת שיירי דם חטאות החיצונות יש לשפוך על יסוד דרומי, ובברייתא מובאות דעות נוספות (שניהם ביסוד מערבי או שניהם ביסוד דרומי).

דף נט עמוד ב
* נחלקו התנאים אם יש דין מעילה מדרבנן בדם קדשים, אך מהתורה כולם מודים שאין בהם דין מעילה.
* הגמרא מביאה שלושה מקורות לכך שאין דין מעילה בדם קדשים (ובעמוד הבא הגמרא מבארת מדוע יש צורך בשלושה מקורות).
* אין לך דבר שנעשית מצוותו ומועלים בו.