יומא דף ס

דף ס עמוד א
* ישנה מחלוקת אם שני כתובין הבאין כאחד אין מלמדין או כן מלמדין.
* תרומת הדשן, ובגדי כהונה לדעת חכמים, ועגלה ערופה - מועלים בהם גם לאחר שנעשית בהם המצוה.
* כל מעשה יום הכיפורים האמור על הסדר (רש"י: במשנתנו), אם הקדים מעשה לחברו לא עשה כלום - לדעת רבי יהודה: דין זה הוא רק בדברים הנעשים בבגדי לבן בפנים, לדעת רבי נחמיה: דין זה הוא רק בדברים הנעשים בבגדי לבן בין בפנים בין בחוץ.

דף ס עמוד ב
* רבי יוחנן מבאר את טעם המחלוקת של רבי יהודה ורבי נחמיה.
* לדעת רבי יהודה: שפיכת שיריים היא עבודה חשובה המעכבת כפרה (ואין לחלק בינה לבין שאר העבודות הנעשות בבגדי לבן בחוץ לעניין עשייתה על הסדר).
* ישנה סתירה בדעת רבי יוחנן אם לדעת רבי נחמיה שפיכת שיריים מעכבת את הכפרה או לא.
* לדעת רבי חנינא: קטורת שחפן אותה קודם שחיטתו של הפר - לא עשה ולא כלום.