יומא דף סא

דף סא עמוד א
* לדעת עולא: שעיר ששחטו קודם מתן דמו של פר - לא עשה ולא כלום.
* מה מכפר על הכהנים בשאר עבירות (חוץ מטומאת מקדש וקדשיו)? - לדעת רבי יהודה: וידוי של שעיר המשתלח, לדעת רבי שמעון: וידוי של פר.
* ת"ק ורבי אלעזר ורבי שמעון נחלקו מה הדין כשנשפך הדם באמצע ההזאות (בפנים, בהיכל, במזבח), אם מביא דם אחר ומתחיל מההתחלה או שממשיך ממקום שפסק, ורבי יוחנן מבאר את המקור למחלוקת.
* באופן דומה נחלקו ת"ק ורבי אלעזר ורבי שמעון בנוגע ללוג שמן של מצורע שנשפך באמצע ההזאות.

דף סא עמוד ב
* אשם מצורע ששחטו שלא לשמו - לדעת רבי יוחנן: רבי מאיר סובר שיביא אחר וישחוט, ורבי אלעזר ורבי שמעון סוברים שאין לו תקנה למצורע זה, ולדעת רב חסדא: לדעת כולם אין לו תקנה.
* נזרי שאין לו שיער כלל, נחלקו האמוראים בדעת בית שמאי (שאמרו ש"צריך העברת תער") - לדעת רבי אבינא: אין לו תקנה, לדעת רבי פדת: יעביר תער על מקום שהיה ראוי להיות שיער.
* אשם מצורע - שני כהנים מקבלים את דמו, אחד ביד ואחד בכלי, זה שקבל בכלי בא לו אצל מזבח, וזה שקיבל ביד בא לו אצל מצורע.