יומא דף סט

דף סט עמוד א
* רב משרשיא מדייק מדברי רב פפא שמותר להניח תפילין בצדו של אדם ישן.
* משום קהלא קדישא שבירושלים: אפילו עשר מצעות זו על גב זו וכלאים תחתיהן אסור לישן עליהן.
* בבגד קשה אין איסור כלאיים.
* למסקנת הגמרא: ניתן ליהנות מבגדי כהונה אף שלא בשעת עבודה.
* בברייתא מבואר הרקע לכך שקבעו לא להספיד את המת ב"יום הר גריזים" (ומתארת את המפגש בין שמעון הצדיק ואלכסנדרוס מוקדון).

דף סט עמוד ב
* אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד.
* "ויברך עזרא את ה' האלהים הגדול" - לדעת רב: שגדלו בשם המפורש, לדעת רב גידל: "ברוך ה' אלהי ישראל מן העולם ועד העולם".
* אין אומרים שם המפורש בגבולים.
* הגמרא מספרת שבימי נחמיה עם ישראל ביקשו שימסר בידם היצר הרע של עבודה זרה, וכך נעשה, וביקשו אף לבטל את יצר העריות, אך הבינו שזה לא אפשרי כי זה יכחיד את העולם, ולבסוף יצר העריות בוטל רק לגבי קרובות משפחה.
* חותמו של הקב"ה אמת.
* למה נקרא שמן "אנשי כנסת הגדולה"? - שהחזירו עטרה ליושנה.
* מותר לדלג ממקום למקום - בקריאת התורה אם זה בענין אחד, ובנביא (הפטרה) אפילו בשני עניינים - ובתנאי שלא יפסוק המתורגמן.
* אין מדלגין מנביא לנביא, ובנביא של שנים עשר מדלגים, ובלבד שלא ידלג מסוף הספר לתחילתו.