יומא דף עב

דף עב עמוד א
* לדעת רב יהודה: המקרע בגדי כהונה - לוקה.
* לדעת רבי אלעזר: המזיח חושן מעל האפוד והמסיר בדי ארון - לוקה.
* בדי הארון זזים מצד לצד בתוך טבעות הארון אך לא יכולים להישמט ולצאת מהן לגמרי.
* "עצי שטים עומדים" - הגמרא מביאה שלוש דרשות על פסוק זה.

דף עב עמוד ב
* אלמלא בגדי כהונה (שעל ידיהן מקריבין הקרבנות המכפרין על ישראל) לא נשתייר מעם ישראל שריד ופליט.
* בית יד של בגדי כהונה נארגת בפני עצמה ונדבקת עם הבגד ומגעת עד פיסת היד.
* לדעת רב יהודה: שלושה ארונות עשה בצלאל - אמצעי היה של עץ וגובהו היה תשעה טפחים, פנימי היה של זהב וגובהו היה שמונה טפחים, חיצון היה של זהב וגובהו היה עשרה טפחים ומשהו (ולפי הברייתא: אחד עשר טפחים ומשהו).
* זר של מזבח (כהונה) - זכה אהרן ונטלו, זר של שולחן (מלכים) - זכה דוד ונטלו, זר של ארון (תורה) - עדיין מונח הוא כל הרוצה ליקח יבא ויקח.
* זכה ללמוד תורה לשמה ולקיימה - נעשית לו התורה לזר (כתר), לא זכה - משתכחת ממנו.
* בני עירו של תלמיד חכם - מצווים לעשות לו מלאכתו.
* כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו - אינו תלמיד חכם.
* אוי להם לתלמידי חכמים שעוסקין בתורה ואין בהן יראת שמים.
* "וזאת התורה אשר שם משה": זכה - נעשית לו סם חיים, לא זכה - נעשית לו סם מיתה.
* "אמרת ה' צרופה": זכה - משמחתו, לא זכה - צורפתו (בייסורים).
* "יראת ה' טהורה עומדת לעד" - זה הלומד תורה בטהרה (נושא אשה ואחר כך לומד תורה).
* "עדות ה' נאמנה" - נאמנה היא התורה להעיד בלומדיה.
* בגדים שכהן גדול משמש בהן - משוח מלחמה משמש בהן.