יומא דף עה

דף עה עמוד א
* בעמוד הקודם הובאו שתי מחלוקות של רבי אמי ורבי אסי (בביאור פסוקים), ובעמוד זה מובאות שלוש מחלוקות של רבי אמי ורבי אסי (בביאור פסוקים).
* "דאגה בלב איש ישחנה" - רבי אמי ורבי אסי נחלקו בביאור הפסוק: ישחנה מדעתו / ישיחנה לאחרים.
* מדת בשר ודם: מי שמקניט את חברו - יורד עמו לחייו, אבל מידת הקב"ה אינה כן.
* "זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם" - רב ושמואל נחלקו בביאור הפסוק אם הכוונה היא לעריות או אף לדגים.
* הגמרא מביאה דרשות שונות בנוגע למן שירד לבני ישראל במדבר.

דף עה עמוד ב
* לימדה תורה דרך ארץ שלא יאכל אדם בשר אלא בלילה.
* הגמרא מביאה דרשות שונות בנוגע לשליו ולמן שירדו לבני ישראל במדבר.
* הגמרא מספרת על אמוראים שהיה יורד להם שליו מן השמים.
* טל היה מעל ומתחת למן, ודומה היה המן כמו שמונח בקופסא.
* "לחם אבירים אכל איש" - לדעת רבי עקיבא: לחם שמלאכי השרת אוכלין אותו, לדעת רבי ישמעאל: לחם שנבלע במאתים וארבעים ושמונה אברים, דבר אחר: זה יהושע שירד לו מן כנגד כל ישראל.
* המן היה נבלע בגוף האדם ולא יצא מן המעיים (ונחלקו התנאים אם המן היה מפיג אוכל שתגרי אומות העולם היו מוכרים לבני ישראל וגם זה היה נבלע בגופם או לא).