יומא דף עט

דף עט עמוד א
* "האוכל ככותבת הגסה כמוה וכגרעינתה" - רב פפא מסתפק אם הכוונה היא לשיעור כותבת הגסה וגרעינתה או לשיעור כותבת הגסה או גרעינתה.
* "עצם כשעורה" - רב אשי מסתפק האם הכוונה היא לעצם בקליפתה או בלא קליפתה, ואם הכוונה היא לעצם לחה או יבשה.
* שיעור כותבת הגסה - לדעת רב יהודה: יתירה מכביצה.

דף עט עמוד ב
* רגילים בני אדם לומר שבשני קבין של תמרים עם גרעיניהם יש יותר מקב אחד של גרעינים.
* אכילת פירות בחג סוכות איננה חייבת להיות בסוכה.
* שיעור כותבת הגסה - לדעת רב זביד: פחותה מכביצה.