יומא דף פ

דף פ עמוד א
* כל השיעורים (האמורים באוכלים) - כולם בכזית חוץ מטומאת אוכלים.
* תפסת מרובה - לא תפסת, תפסת מועט - תפסת.
* האוכל כזית חלב בינוני בזמן הזה - אל יכתוב בפנקסו שהוא חייב חטאת, אלא יכתוב "כזית בינוני אכלתי" שמא יבואו בית דין ויחדשו שמשערים בכזית גדול, ונמצא שפטור מקרבן ומביא חולין לעזרה.
* שיעורים של האיסורים שעל ידם הוא נענש - שיעורים אלו הם הלכה למשה מסיני.
* במשנה (בתחילת הפרק) נאמר שהשותה ביום הכיפורים כשיעור מלוא לוגמיו חייב - ושמואל מבאר שהכוונה היא "כמלוא לוגמיו" ולא מלוא לוגמיו ממש.

דף פ עמוד ב
* הגמרא מקשה מספר קושיות על כך שנקבע ששיעור אכילה ביום כיפור הוא ככותבת, ומתרצת.
* טומאת הגוף על ידי אכילת אוכל טמא היא מדרבנן, והפסוק המובא בגמרא הוא רק אסמכתא בעלמא.
* בשר חי ומלח שעליו - מצטרפים לשיעור ככותבת, וכך גם ציר שעל גבי הירק.
* האוכל אכילה גסה ביום כיפור - פטור.
* זר שאכל תרומה בשוגג באכילה גסה - משלם את הקרן אך לא את החומש.