יומא דף פא

דף פא עמוד א
* במשנה (בתחילת הפרק) נאמר שאכילה ושתיה ביום כיפור לא מצטרפים לשיעור אחד - והאמוראים נחלקו אם דין זה הוא רק כדעת רבי יהושע או גם כדעת חכמים.
* לדעת ריש לקיש: לא נאמרה בתורה אזהרה על מצוות עינוי ביום כיפור, והגמרא מתקשה בטעם הדבר.
* הגמרא מביאה שמצינו תנא שלמד אזהרה במצוות עינוי, ומבררת את המקור לדבריו.
* הגמרא מביאה מקורות נוספים (ברייתא מבית מדרשו של רבי ישמעאל, רב אחא בר יעקב, רב פפא) לאזהרת מצוות עינוי ביום כיפור.

דף פא עמוד ב
* "ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש..." - הברייתא דורשת מפסוק זה שמוסיפין מחול על הקודש.
* "ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש..." - חייא בר רב מדפתי שנה ברייתא הדורשת מפסוק זה שכל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי.
* האוכל פלפלים יבשים או זנגביל יבש או עלי קנים ביום כיפור - פטור מכרת.
* מהמשנה (בעמוד א) ניתן לדייק שאם שתה ביום כיפור חומץ - חייב (וכדעת רבי הסובר שחומץ משיב את הנפש).