יומא דף פג

דף פג עמוד א
* לדעת רבי ינאי: אם החולה אומר שהוא צריך לאכול ביום כיפור והרופא אומר שהוא לא צריך - שומעים לחולה, ואם החולה אומר שהוא לא צריך והרופא אומר שהוא כן צריך - שומעים לרופא.
* לדעת מר בר רב אשי: אם החולה אומר שהוא צריך לאכול ביום כיפור - אפילו אם מאה רופאים אומרים שהוא לא צריך, שומעים לחולה.
* מי שאחזו בולמוס - מאכילים אותו אפילו דברים טמאים עד שיאורו עיניו, ויש להאכילו תחילה מהאיסור הקל יותר, ובמקרה שיש רק טבל ותרומה נחלקו התנאים מה להאכיל תחילה.

דף פג עמוד ב
* מי שאחזו בולמוס - מאכילים אותו דבש וכל מיני מתיקה, שהדבש וכל מיני מתיקה מאירים מאור עיניו של אדם (אם אוכלים אותם לאחר האכילה).
* הרוצה לטעום טעם תאנה יפנה למזרחה.
* רבי מאיר היה רגיל לדייק בשמות של אנשים, ורבי יהודה ורבי יוסי בתחילה לא היו מדייקים בשמות, ולבסוף כן דייקו.
* בברייתא מובאים חמישה דברים שנאמרו בכלב שוטה.
* כיצד הכלב נעשה שוטה? - לדעת רב: נשים כשפניות משחקות בו, לדעת שמואל: רוח רעה שורה עליו.