יומא דף פה

דף פה עמוד א
* מצא תינוק מושלך בעיר: אם רוב העיר הם כותיים - דינו ככותי ומותר להאכילו נבלות, אם רוב העיר הם ישראל - דינו כישראל ומחזירים לו את אבידתו, אם העיר היא מחצה על מחצה - דינו כישראל לעניין דיני נזיקין.
* מחללים את השבת על ישראל אפילו אם ודאי לא יחיה אלא זמן מועט.
* עד היכן מפקחים את הגל בכדי לקבוע אם האדם חי או מת (כאשר בודק מרגליו כלפי ראשו)? - לדעת ת"ק: עד חוטמו, ויש אומרים: עד לבו.
* מהיכן הולד נוצר? - לדעת ת"ק: מראשו, לדעת אבא שאול: מטיבורו.

דף פה עמוד ב
* הגמרא (מסוף העמוד הקודם) מביאה שש דרשות של תנאים ודרשה של שמואל למקור לכך שפיקוח נפש דוחה שבת.
* רבא מבאר שדרשתו של שמואל עדיפה על כולם, כי רק הדרשה שלו מוכיחה שגם ספק פיקוח נפש (ולא רק ודאי פיקוח נפש) דוחה שבת.
* חזקה אין אדם מעמיד עצמו על ממונו.
* אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרין, מי מטהר אתכם, אביכם שבשמים.
* על כל עבירות שבתורה בין עשה תשובה בין לא עשה תשובה יום הכפורים מכפר, חוץ מפורק עול ומגלה פנים בתורה ומיפר ברית בשר שיום הכיפורים מכפר עליהם רק אם עשה תשובה.