יומא דף פו

דף פו עמוד א
* ישנה מחלוקת תנאים אם תשובה מכפרת על כל חייבי לאוין או לא.
* כפרה על עשה - תשובה, כפרה על לא תעשה - תשובה תולה ויום כיפור מכפר, כפרה על כריתות ומיתות בית דין - תשובה ויום כיפור תולין ויסורין ממרקין.
* מי שיש חילול השם בידו - אין לו כח בתשובה לתלות, ולא ביום כיפור לכפר, ולא ביסורין למרק, אלא כולן תולין ומיתה ממרקת.
* הגמרא מביאה דוגמאות לחילול השם.
* גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם / שמגעת עד כסא הכבוד.

דף פו עמוד ב
* גדולה תשובה שדוחה את לא תעשה שבתורה / שמביאה את הגאולה / שזדונות נעשות לו כשגגות (אם שב מיראה) / שזדונות נעשות לו כזכיות (אם שב מאהבה) / שמארכת שנותיו של אדם / שבשביל יחיד שעשה תשובה מוחלין לכל העולם כולו.
* הגמרא מביאה שני תירוצים ליישב את הסתירה בין הפסוק "אשרי נשוי פשע כסוי חטאה" לפסוק "מכסה פשעיו לא יצליח".
* אדם עובר עבירה - פעם ראשונה מוחלין לו, שניה מוחלין לו, שלישית מוחלין לו, רביעית אין מוחלין לו.
* עבירות שהתודה עליהן יום כיפור זה לא יתודה עליהן יום הכפורים אחר, ואם חזר והתודה עליהן - עליו הכתוב אומר "ככלב שב על קיאו כסיל שונה באולתו", רבי אליעזר בן יעקב אומר: כל שכן שהוא משובח.
* כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה - נעשית לו כהיתר.
* לדעת רבי יהודה בן בבא: צריך לפרוט את החטא, שנאמר "אנא חטא העם הזה חטאה גדולה ויעשו להם א-להי זהב", לדעת רבי עקיבא: "אשרי נשוי פשע כסוי חטאה".
* שני פרנסים טובים עמדו להם לישראל משה ודוד - משה אמר: יכתב סורחני, דוד אמר: אל יכתב סורחני.
* מפרסמין את החנפין מפני חילול השם.
* תשובת המוחלטין מעכבת הפורענות.
* שלוות רשעים סופה תקלה.
* הרשות מקברת את בעליה, ערום נכנס לה וערום יצא ממנה, ולואי שתהא יציאה כביאה.