סוכה דף ג

דף ג עמוד א
* רב שמואל בר יצחק פסק להלכה ששיעור סוכה קטנה צריך להיות כדי שתהא מחזקת ראשו ורובו ושולחנו (כדעת בית שמאי, ולא כדעת בית הלל הסוברים שצריכה שתהא מחזקת ראשו ורובו בלבד).
* מי שהיה ראשו ורובו בסוכה (בסוכה גדולה) ושולחנו בתוך הבית - בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין. (ונחלקו אם גוזרים שמא ימשך אחר שולחנו).
* לדעת רבי: כל סוכה שאין בה ארבע אמות על ארבע אמות - פסולה.

דף ג עמוד ב
* בברייתא (המתחילה בסוף העמוד הקודם) נאמר שבית שאין בו ארבע אמות על ארבע אמות פטור מן המזוזה ומן המעקה ואינו מטמא בנגעים ואינו נחלט בבתי ערי חומה ואין חוזרין עליו מעורכי המלחמה ואין מערבין בו ואין משתתפין בו ואין מניחין בו עירוב ואין עושין אותו עיבור בין שתי עיירות ואין האחין והשותפין חולקין בו.
* הגמרא מבארת שברייתא זו היא כדעת כולם (ולא רק כדעת רבי), ומבארת את המקור לדינים השונים שבברייתא זו.
* שיתופי מבואות ניתן להניח בבית שאין בו ארבע אמות על ארבע אמות.
* סוכה שהיתה גבוהה מעשרים אמה ובא למעטה בכרים וכסתות - לא נחשב למיעוט ולא מועיל.