סוכה דף ד

דף ד עמוד א
* הגמרא מפרטת מה דין סוכה שהיתה גבוהה מעשרים אמה ומיעט אותה באמצעות תבן או עפר.
* היתה גבוהה מעשרים אמה והוצין יורדין בתוך עשרים אמה - אם צלתם (של ההוצין) מרובה מחמתם כשרה, ואם לאו פסולה.
* היתה גבוהה עשרה טפחים והוצין יורדין לתוך עשרה - אביי סבר שאם חמתם (של ההוצין) מרובה מצלתם כשרה, אך לדעת רבא הסוכה פסולה כי זו דירה סרוחה.
* היתה גבוהה מעשרים אמה ובנה בה איצטבא כנגד דופן האמצעי על פני כולה ויש בה הכשר סוכה - כשרה כל הסוכה.
* היתה גבוהה מעשרים אמה ובנה בה איצטבא כנגד הדופן שבצד או שבנה בה איצטבא באמצע הסוכה - ניתן להכשיר סוכה זו על ידי דין דופן עקומה.
* היתה פחותה מעשרה טפחים וחקק בה כדי להשלימה לעשרה - אם יש משפת חקק ולכותל שלושה טפחים פסולה.

דף ד עמוד ב
* היתה גבוהה מעשרים אמה ובנה בה עמוד שהוא גבוה עשרה טפחים ויש בו הכשר סוכה - אביי סבר שהסוכה כשרה (על ידי דין "גוד אסיק מחיצתא"), אך לדעת רבא הסוכה פסולה (כי צריך מחיצות ניכרות).
* "נעץ ארבעה קונדיסין וסיכך על גבן רבי יעקב מכשיר וחכמים פוסלין" - האמוראים נחלקו באיזה מקרה מדובר (על שפת הגג / באמצע הגג) והגמרא מבררת את דעתם.