סוכה דף ה

דף ה עמוד א
* הגמרא מבררת (לאורך כל הדף) את המקור לכך שסוכה שאינה גבוהה עשרה טפחים פסולה.
* מעולם לא ירדה שכינה למטה, ולא עלו משה ואליהו למרום.
* הגמרא מבררת את המקור לכך שגובה הכפורת היה טפח.
* תפשת מרובה - לא תפשת, תפשת מועט - תפשת.
* ציץ דומה כמין טס של זהב ורחב ב' אצבעות ומוקף מאזן לאזן, וכתוב עליו ב' שיטין יו''ד ה''א מלמעלה וקדש למ''ד מלמטה. (לדעת ת"ק)

דף ה עמוד ב
* ישנה מסורת שאין פני כרובים פחותין מטפח.
* כרובים בשליש הבית הן עומדין (גם במקדש וגם במשכן).
* לדעת רבי מאיר: כל האמות שבמשכן היו בנות ששה טפחים, לדעת רבי יהודה: אמה של בנין ששה טפחים ושל כלים חמשה.
* שיעורין חציצין ומחיצין - הלכה למשה מסיני.