סוכה דף ו

דף ו עמוד א
* הגמרא מבארת את דברי רב חנין שאמר (בסוף העמוד הקודם) שכל הפסוק "ארץ חטה ושעורה וגפן ותאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש" לשיעורים נאמר.
* רב (בסוף העמוד הקודם) אמר שהשיעורים של האיסורים השונים הם מהלכה למשה מסיני, והגמרא מקשה עליו מדברי רב חנין שאמר שזה נלמד מהפסוק "ארץ חטה ושעורה וכו'", והגמרא מתרצת שהשיעורים נלמדים מהלכה והפסוק הוא "אסמכתא בעלמא".
* לדעת רבה בר בר חנה: שערה אחת קשורה (משערותיו של הטובל במקוה) - חוצצת, שלוש - אינן חוצצות, שתים - ספק.

דף ו עמוד ב
* הגמרא (מסוף העמוד הקודם) מבררת איזה דין מדיני חציצה נלמד מהלכה למשה מסיני (כפי שאמר רב) ואיזה דין נלמד מפסוק.
* מדין תורה רק חציצה שהיא ברובו ומקפיד עליה חוצצת, וחציצה שהיא ברובו אך אינו מקפיד עליה או על מיעוטו ומקפיד עליה - חוצצת רק מדרבנן.
* גוד, לבוד ודופן עקומה - נלמדות מהלכה למשה מסיני.
* שיעור סוכה - לדעת חכמים: שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח, לדעת רבי שמעון: שלוש כהלכתן ורביעית אפילו טפח. [והגמרא מביאה חמש אפשרויות לבאר את טעם המחלוקת].