סוכה דף ז

דף ז עמוד א
* נחלקו האמוראים היכן מעמיד את הטפח של הדופן השלישית (בסוכה של שתים כהלכתן ושלישית טפח) - כנגד היוצא / כנגד ראש תור / עושה לו טפח שוחק ומעמידו בפחות משלשה טפחים סמוך לדופן.
* לדעת רב יהודה: סוכה העשויה כמבוי כשרה ואותו טפח מעמידו לכל רוח שירצה, לדעת רבי סימון (ויש אומרים רבי יהושע בן לוי): עושה לו פס ארבעה ומשהו ומעמידו בפחות משלשה סמוך לדופן.
* הגמרא מביאה מסורות שונות בדעת רבא בנוגע לאופן הכשרת הדופן השלישית בסוכה.
* סוכה של שתי דפנות ושלישית טפח וסוכה שהפרוץ מרובה בה על העומד - נחשבות כרשות היחיד בשבת של חג סוכות.
* סיכך על גבי מבוי שאין לו אלא שתי דפנות זו כנגד זו ויש לו לחי בדופן השלישית - סוכה זו כשרה בשבת של חג סוכות.

דף ז עמוד ב
* סיכך על גבי פסי ביראות - סוכה זו כשרה בשבת של חג סוכות.
* סוכה שחמתה מרובה מצילתה פסולה - לדעת ת"ק: הכוונה היא רק לחמתה שמחמת הסיכוך, לדעת רבי יאשיה: הכוונה היא אף לחמתה שמחמת הדפנות.
* אביי מונה ומפרט שמונה תנאים הסוברים שסוכה צריכה להיות דירת קבע.