סוכה דף ח

דף ח עמוד א
* בגמרא מובא חישוב מתימטי ארוך כדי לבאר את דברי ר' יוחנן שאמר שסוכה העשויה ככבשן (=סוכה עגולה) כשרה רק אם יש בהקיפה כדי לישב בה כ''ד בני אדם.
* היקף של מרובע מרובה יותר מהיקף העיגול ברביע.
* אלכסון הריבוע הוא כפי רוחב צלע הריבוע ועוד שתי חמישיות מרוחבו.

דף ח עמוד ב
* שתי סוכות של יוצרים זו לפנים מזו - הפנימית אינה סוכה וחייבת במזוזה, והחיצונה סוכה ופטורה מן המזוזה.
* סוכה שנבנתה ע"י גוים / נשים / בהמה / כותים - כשרה ובתנאי שנעשתה לצל סוכה (ולא לצניעות בעלמא).
* סוכה שנבנתה עבור רועים / קייצים / בורגנין / שומרי פירות - כשרה ובתנאי שנעשתה לצל סוכה (ולא לצניעות בעלמא).