סוכה דף ט

דף ט עמוד א
* סוכה ישנה (סוכה שעשאה קודם לחג 30 יום) - לדעת ב"ה כשרה, ולדעת ב"ש פסולה. (והגמרא מבררת את טעמיהם).
* עצי סוכה אסורים כל שבעה (חל שם שמים על הסוכה).
* ב"ש וב"ה נחלקו אם מותר לעשות סוכה בחולו של מועד.
* תליית חוטי הציצית בבגד (ולדעת שמואל אף טווית החוטין) צריכה להיות לשם מצות ציצית.
* סוכה גזולה וציצית גזולה - פסולים.

דף ט עמוד ב
* סוכה תחת האילן / סוכה בתוך הבית - פסולה.
* סוכה תחת אילן, והאילן חמתו מרובה מצילתו, וחבט את ענפי האילן - הסוכה כשרה (אף לכתחילה רשאי לעשות כך).
* סוכה על גבי סוכה - פעמים ששתיהן כשירות, פעמים ששתיהן פסולות, פעמים שתחתונה בלבד כשרה, פעמים שעליונה בלבד כשרה. (והברייתא מפרטת את האפשרויות השונות).