סוכה דף י

דף י עמוד א
* סוכה תחת סוכה - נחלקו הדעות כמה יהא הפסק בין סכך לסכך ותיפסל התחתונה משום סוכה תחת סוכה. (הדעות הן: טפח, 4 טפחים, 10 טפחים)
* אם פירס על הסוכה סדין מפני החמה או תחתיה כדי להגן מפני נשירת עלים - פסולה, אך אם פירס תחתיה כדי לנאותה - כשרה.

דף י עמוד ב
* נויי סוכה - אין ממעטין בסוכה, ומן הצד - ממעטין.
* סדינין הפרוסין תחת הסכך לנוי בריחוק 4 טפחים מהסכך - נחלקו האמוראים אם הסוכה כשרה.
* הגמרא מפרטת את דינו של הישן בכילה בסוכה, ואת דינו של הישן בכילה ערום לעניין קריאת שמע.