סוכה דף יב

דף יב עמוד א
* הגמרא (מסוף העמוד הקודם) מבררת את המקור לדין המשנה ש"כל שהוא מקבל טומאה ואין גידולו מן הארץ - אין מסככין בו".
* אסור לסכך בחבילי קש / עצים / זרדין, גם כאשר מניח אותם לשם סכך - משום 'גזירת אוצר' (היינו, גזירה משום מקרה בו אדם במהלך השנה בא מן השדה בערב וחבילתו על כתפו ומעלה ומניחה על גבי סוכתו כדי ליבשה ולא התכוון שזה יהיה לשם סיכוך לסוכה).

דף יב עמוד ב
* החוטט בגדיש לעשות לו סוכה אינה סוכה (מדין תורה) - משום 'תעשה ולא מן העשוי' (אך אם נענע הסכך לשם סוכה - כשרה, למסקנת הגמרא).
* המסכך ב'פשוטי כלי עץ' (כגון: 'חיצין זכרים') - הסוכה כשרה, כי 'פשוטי כלי עץ' אינם מקבלים טומאה.
* בית קבול העשוי למלאות נחשב לקיבול (ולכן: אם סיכך ב"חיצין נקבות" הסוכה פסולה).
* לדעת רבי יוחנן: סככה באניצי פשתן - פסולה, בהוצני פשתן - כשרה, בהושני פשתן - לא ידוע מה הדין וכן לא ידוע מה זה הושני פשתן.
* רב יהודה ואביי נחלקו אם מסככים ב"שווצרי".