סוכה דף יד

דף יד עמוד א
* על משניות מסדר טהרות אין שום גמרא בעולם (ולכן הגמרא משתמשת במונח 'גופא' כשבאה לפרש משנה כזו) (רש"י).
* למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר (לדוגמא: "ויעתר יצחק לה'")? לומר לך: מה עתר (קילשון) מהפך את התבואה בגורן ממקום למקום, אף תפלתן של צדיקים מהפכת דעתו של הקב''ה ממדת אכזריות למדת רחמנות.
* רבי יהודה ורבי מאיר נחלקו אם מותר לסכך בנסרים - ורב ושמואל נחלקו האם מחלוקתם היא בנסרים שרחבים 4 טפחים ומעלה, או שמחלוקתם היא בנסרים שרוחבם הוא בין 3 ל-4 טפחים. (והגמרא בעמוד הבא מביאה ברייתא כדעת רב וברייתא כדעת שמואל).

דף יד עמוד ב
* בנסר שאסור לסכך בו בגלל רוחבו (בהתאם למחלוקות שלעיל) - נחלקו האמוראים האם מותר לסכך בו כאשר הפכו על צידו הצר, והמסקנה היא שאסור (כיון שיש שם פסול עליהן, נעשו כשפודין של מתכת הפסולין לסכך בכל מקרה).
* הגמרא מביאה ברייתא המסייעת למסקנת הגמרא הנ"ל, אך דוחה את הסיוע מברייתא זו.