סוכה דף לח

דף לח עמוד א
* שיירי מצוה מעכבין את הפורענות. (מצוה שהיא שירים שאינה עיקר לעכב כפרה אעפ''כ חשובה היא לעכב את הפורענות)
* אם לא נטל לולב בשחרית - יטול בין הערבים, כי כל היום כשר ללולב.
* תבוא מאירה לאדם שאשתו ובניו מברכין לו כדי להוציאו ידי חובה (כי ודאי מחמת שלא למד הוא).

דף לח עמוד ב
* רבא פירט 6 'הלכות גדולות' שיש ללמוד מאופן אמירת ההלל בזמנם.
* דינו של אדם השומע ברכה - כדין עונה. (ולכן המתפלל בצבור ושליח צבור אומר קדיש או יהא שמיה רבא ישתוק בתפלתו וישמע בכוונה והרי הוא כעונה וכשיגמור השליח ציבור את הקדושה יחזור לתפלתו - רש"י)