ראש השנה דף ה

דף ה עמוד א
* המקור לכך שחג הסוכות טעון "לינה" (היינו שהעולה לירושלים ביום טוב הראשון צריך להישאר ללון בירושלים בליל מוצאי יום טוב הראשון) הוא מ'היקש' לחג הפסח.
* הגמרא מבררת את המקור לדעת ת"ק ורבי שמעון לכך שיש תשלומין לעצרת.
* בספירת העומר מצוה למנות גם את הימים וגם את השבועות ("מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי").
* הגמרא מתקשה מדוע הברייתא (בדף הקודם) שעסקה בדין בל תאחר ציינה גם את קרבן פסח, ומביאה שני תירוצים.

דף ה עמוד ב
* הגמרא מבררת את המקור לכך שעוברים בבל תאחר על כל מה שהברייתא (בדף הקודם) ציינה.
* חילופי עולה ושלמים (כגון אבדה והפריש אחרת תחתיה ונתכפר בה ואח"כ נמצאת הראשונה) - קרבה.
* חילופי חטאת (שכיפרו בעליה) - מתה.
* תודה שנתערבה בתמורתה ומתה אחת מהן - חברתה אין לה תקנה.
* קרבן שעבר עליו בבל תאחר אינו נפסל בכך להקרבה.