תענית דף כה

דף כה עמוד א
* הגמרא (מסוף העמוד הקודם) מספרת כמה מעשים על רבי חנינא בן דוסא.
* אשתו של רבי חנינא בן דוסא היתה מלומדת בניסים.
* "מי שאמר לשמן וידלוק הוא יאמר לחומץ וידלוק" - כך ניחם רבי חנינא בן דוסא את בתו שבטעות הדליקה נרות שבת מחומץ, וכך אכן היה.
* אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל.
* מסופר על שלושה אמוראים שבעקבות תפילות וטענות שלהם לקב"ה - ירדו גשמים.
* לעולם אל יטיח אדם דברים כלפי מעלה (שהרי אדם גדול [לוי] הטיח דברים כלפי מעלה ונהיה צולע).

דף כה עמוד ב
* רבי אליעזר גזר שלוש עשרה תעניות ציבור על הגשמים, ולא ירדו גשמים, ואז הוא אמר לציבור "תקנתם קברים לעצמכם?", וגעו כל העם בבכייה וכתוצאה מכך ירדו גשמים.
* רבי עקיבא, נענה בתפילתו על הגשמים (בניגוד לרבי אליעזר), כי היה מעביר על מידותיו.
* בברייתא מובאת מחלוקת תנאים בנוגע לשיעור הגשמים שבעקבותיו מפסיקים את התענית על הגשמים.
* אם היו מתענים (על מחסור בגשמים) וירדו להם גשמים - יפסיקו את התענית אם ירדו הגשמים לפני הנץ החמה (לדעת רבי מאיר) / לפני חצות (לדעת רבי יהודה) / לפני תשע שעות (לדעת רבי יוסי).