תענית דף כז

דף כז עמוד א
* עשרים וארבע משמרות היו בארץ ישראל, ושתים עשרה מהן היו ביריחו.
* הגיע זמן המשמר לעלות - חצי המשמר היה עולה מארץ ישראל לירושלים, וחצי המשמר היה עולה ליריחו כדי שיספקו מים ומזון לאחיהם שבירושלים.
* יש מחלוקת אם היעדרות כלי השיר מעכבת את הקרבת הקרבנות.
* משה שמואל ודוד הם אלו שתיקנו את המשמרות.
* יש מחלוקת תנאים אם משה תיקן שמונה משמרות או שתיקן שש עשרה משמרות.

דף כז עמוד ב
* אלמלא 'מעמדות' לא נתקיימו שמים וארץ.
* סדר קרבנות - בזמן שקוראים בהם לפני, מעלה אני עליהם כאילו הקריבום לפני ואני מוחל להם על כל עונותיהם.
* נשמה יתירה ניתנה בו באדם בערב שבת, במוצאי שבת נוטלין אותה ממנו (ולכן בימי ראשון יש חולשה - זה אחד משלושה הסברים המובאים בגמרא לטעם שאנשי משמר לא מתענים בימי ראשון).
* הקורא בתורה - אל יפחות משלושה פסוקים.
* כשיש צורך לקרוא פרשייה של חמישה פסוקים בשני עולים - נחלקו רב ושמואל אם "דולג" או "פוסק".