תענית דף כח

דף כח עמוד א
* חיוב תפילת מנחה הוא מהתורה, וחיוב תפילת נעילה הוא מדברי סופרים. (ולכן קרבן עצים דוחה רק את המעמד של נעילה) [ע"פ רש"י]
* בני גונבי עלי, בני קוצעי קציעות, בני סלמאי הנתופתי - הצליחו להערים על גזרת המלכות שלא להביא עצים למערכה וביכורים לירושלים (ונקראו בשמות אלו בגלל אופי ההערמה).
* ישנה מחלוקת תנאים מי הם בני פחת מואב בן יהודה ומי הם בני עדין בן יהודה.

דף כח עמוד ב
* לדעת רבי יוסי: קרבן מוסף דוחה את המעמד של מוסף ולא את המעמד של מנחה.
* הלל בראש חודש הוא לא מהתורה.
* שמונה עשר יום בשנה יחיד גומר בהן את הלל: שמונת ימי סוכות, שמונת ימי חנוכה, יום טוב ראשון של פסח, יום טוב של עצרת. (ובגולה יש שלושה ימים נוספים בגלל יום טוב שני של גלויות).
* במשנה (בדף כו) פורטו חמישה דברים שאירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז - והגמרא מביאה את המקורות לכך.
* בי"ז בתמוז הובקעה העיר - בבית שני, אך בבית ראשון בט' בתמוז.