תענית דף ל

דף ל עמוד א
* רבא פסק להלכה, שאיסור תספורת וכיבוס ומנהגי אבלות נוהג רק בשבוע שחל בו תשעה באב, ורק בימים שלפני תשעה באב ולא בימים שלאחר תשעה באב.
* האיסור לאכול שני תבשילין בשר ויין בערב תשעה באב הוא רק בסעודה מפסקת ורק אם היא לאחר חצות היום.
* בתשעה באב אסור ללמוד תורה (כי "פקודי ה' ישרים משמחי לב"), אך מותר לקרוא באיוב ובקינות ובדברים הרעים שבירמיהו. (ונחלקו התנאים אם מותר לו לקרוא במקום שאינו רגיל לקרוא ולשנות במקום שאינו רגיל לשנות).

דף ל עמוד ב
* כל העושה מלאכה בתשעה באב אינו רואה סימן ברכה לעולם.
* כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, ושאינו מתאבל על ירושלים אינו רואה בשמחתה.
* השמחה שיש ביום כיפור היא בגלל שיש בו סליחה ומחילה ובגלל שהוא יום שניתנו בו לוחות האחרונים.
* אירועים משמחים שהתרחשו בט"ו באב: (1) יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה. (2) יום שהותר שבט בנימן לבוא בקהל. (3) יום שכלו בו מתי מדבר. (4) יום שביטל הושע בן אלה פרוסדיות שהושיב ירבעם בן נבט על הדרכים שלא יעלו ישראל לרגל. (המשך בדף הבא)