תענית דף לא

דף לא עמוד א
* אירועים משמחים נוספים שהתרחשו בט"ו באב: (5) יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה. (6) יום שפסקו מלכרות עצים למערכה.
* בנות ישראל יוצאות וחולות בכרמים בט"ו באב וביום כיפור - ומי שאין לו אשה נפנה לשם. (ובברייתא מבואר מה היו אומרות הבנות היפיפיות המיוחסות והמכוערות).
* עתיד הקב"ה לעשות מחול לצדיקים והוא יושב ביניהם בגן עדן וכל אחד ואחד מראה באצבעו.

הדרן עלך מסכת תענית