מגילה דף ד

דף ד עמוד א
* נשים חייבות במקרא מגילה, שאף הן היו באותו הנס (שאף עליהן גזר המן מיתה).
* פורים שחל להיות בשבת - שואלין ודורשין בעניינו של יום (למרות שיש גזירה לא לקרוא את המגילה בשבת).
* חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה (=לקרוא פעם שניה) ביום.

דף ד עמוד ב
* בסוגיה מובאים שיטות שונות מתי קוראים מגילה במקומות השונים כאשר פורים חל להיות בערב שבת או בשבת. (והגמרא מבררת את טעמי השיטות השונות).
* חכמים גזרו לא לקרוא את המגילה בשבת - לדעת רבה: גזירה שמא יטלנה בידו וילך אצל בקי ללמוד ויעבירנה ארבע אמות ברשות הרבים, לדעת רב יוסף: מפני שעיניהן של עניים נשואות למקרא מגילה לקבל מתנות אביונים ואי אפשר לתת מתנות אביונים בשבת.