מגילה דף ה

דף ה עמוד א
* נחלקו האמוראים אם קריאת מגילה בזמנה (יד/טו באדר) יכולה להיות לכתחילה אף ביחיד ולא במנין.
* "עיר גדולה" היא עיר שיש בה עשרה בטלנים (שהם בטלים ממלאכתם וניזונים משל ציבור כדי להיות מצויים בתפילה בבית הכנסת).
* אין מונים ימים לשנים, ואין מחשבים שעות לחודשים.
* כאשר תשעה באב חל להיות בשבת - דוחים את הצום (ליום א) ולא מקדימים, כי לא מקדימים פורענות.
* "חגיגה וכל זמן חגיגה מאחרין" - הגמרא מביאה שלוש דעות כיצד לפרש קטע ברייתא זה.

דף ה עמוד ב
* רבי אלעזר אמר בשם רבי חנינא ש"רבי נטע נטיעה בפורים" - והגמרא דנה ומביאה כמה אפשרויות לפרש את טעם הדבר ובמה מדובר.
* לדעת רבה בריה דרבא: פורים אסור בהספד ותענית אך מותר בעשיית מלאכה (כי לבסוף עם ישראל לא קיבל על עצמו לאסור את פורים במלאכה).
* חזקיה (בניגוד לרבי) התלבט אם טבריה נחשבת לעיר מוקפת חומה או לא (לעניין מקרא מגילה).