מגילה דף ו

דף ו עמוד א
* נחלקו האמוראים מה הם המקומות המכונים: חמת, רקת, כינרת.
* קטרון זו ציפורי.
* תראטריות וקרקסיות שבאדום - עתידין שרי יהודה ללמד בהן תורה ברבים.
* קסרי וירושלים: אם יאמר לך אדם חרבו שתיהן - אל תאמן, ישבו שתיהן - אל תאמן, חרבה קסרי וישבה ירושלים חרבה ירושלים וישבה קסרי - תאמן.

דף ו עמוד ב
* גרממיא של אדום (יעב"ץ: גרמניה) - אלמלי הן יוצאין, מחריבין כל העולם כולו.
* לפלפ ולהבין בלימוד תורה: אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי - אל תאמן, לא יגעתי ומצאתי - אל תאמן, יגעתי ומצאתי - תאמן.
* בגמרא מבואר מתי מותר ומתי אסור להתגרות ברשעים.
* במשנה ובגמרא מובאת מחלוקת תנאים אלו מצוות נוהגות באדר א' ואלו באדר ב'. (והגמרא מבררת את הדעות הללו).