מגילה דף ז

דף ז עמוד א
* שלחה להם אסתר לחכמים: קבעוני לדורות, שלחו לה: קנאה את מעוררת עלינו לבין האומות, שלחה להם: כבר כתובה אני על דברי הימים למלכי מדי ופרס.
* ישנה מחלוקת תנאים אם מגילת אסתר ניתנה להיכתב (ומטמאה את הידיים ככל כתבי הקודש) או לא ניתנה להיכתב אלא רק לקוראה בעל פה (ואינה בכלל כתבי הקודש ואינה מטמאה את הידיים).
* ישנה מחלוקת תנאים אם מגילת קהלת מטמאה את הידיים.
* אסתר - ברוח הקודש נאמרה. (בברייתא מובאים ארבעה תנאים, ובגמרא מובאים שלושה אמוראים, המביאים הוכחה לכך).
* "ומשלוח מנות איש לרעהו" - שתי מנות לאיש אחד, "ומתנות לאביונים" - שתי מתנות לשני בני אדם.

דף ז עמוד ב
* חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי.
* סעודת פורים שאכלה בלילה - לא יצא ידי חובתו.
* לדעת רבי יהודה (בניגוד למשנה) מותרת מלאכה ביום טוב במכשירי אוכל נפש שאי אפשר היה לתקן בערב יום טוב.
* לדעת רבי נחוניא בן הקנה (וכך דעת המשנה): אם חייב מיתה ביום כיפור בגלל מלאכה שעשה, נפטר מתשלומי ממון (אם הזיק את חברו במלאכה זו).
* לדעת רבי חנניה בן גמליאל: המחויב כרת שלקה - נפטר מידי כריתתו.