מועד קטן דף ב

דף ב עמוד א
* מסכת מועד קטן עוסקת בדיני חול המועד ובדיני אבילות.
* דבר של הפסד התירו חכמים לטרוח בו בחולו של מועד (הכתוב מסר לחכמים לומר לך איזו מלאכה אסורה בחול המועד ואיזו מותרת) - רש"י.
* המשנה שלנו היא כדעת רבי יהודה הסובר ש: (1) הרווחה אסורה. (2) טרחה אפילו במקום הפסד - אסורה.

דף ב עמוד ב
* המנכש והמשקה מים לזרעים בשבת - נחלקו רבה ורב יוסף אם חייב משום חורש (כי מרכך את הקרקע) או משום זורע (כי מצמיח את הפירות).
* זומר וצריך לעצים - חייב שתים: אחת משום נוטע, ואחת משום קוצר.
* בנוסף לזריעת כלאים - לדעת רבי עקיבא: גם המקיים כלאים (שרואה כלאים זרוע ואינו מבטלו) לוקה.
* רבי וחכמים נחלקו אם שביעית בזמן הזה היא מדרבנן או מדאורייתא.