מועד קטן דף ד

דף ד עמוד א
* נחלקו האמוראים מדוע לא משקים במועד ממי הקילון.
* לדעת שמואל: נהרות המושכין מים מן האגמים - מותר להשקות מהן בחולו של מועד.
* שתי ערוגות זו למעלה מזו - לא ידלה מן התחתונה וישקה את העליונה (כי יש בכך טרחה יתירה).
* "מדלין לירקות כדי לאוכלן ואם בשביל לייפותן אסור" - מובאות שתי דעות כיצד לפרש את דברי הברייתא "מדלין לירקות".

דף ד עמוד ב
* המידל בגפנים שלו - יש מחלוקת תנאים אם רשאי לדלל גם בחלק של העניים (של הפאה/עוללות).
* לא עושים בורות מסביב לגפנים וזיתים כדי שיתאספו בהם מים עבורם, אלא אם מדובר בחפירות שהיו כבר אלא שנסתמו.
* אין עושין את האמה - במועד בגלל שזו טרחה, ובשביעית בגלל שנראה כעודר או מפני שמכשיר אגפיה לזריעה.
* אמת המים שהיתה עמוקה ששה טפחים ונסתמה עד טפח - מותר לתקן אותה במועד.