מועד קטן דף ה

דף ה עמוד א
* בגמרא מובאים 9 מקורות לכך ש"מציינין את הקברות".
* "וטמא טמא יקרא" - צריך להודיע צערו לרבים ורבים מבקשין עליו רחמים.
* כל השם אורחותיו (המחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה) זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא.

דף ה עמוד ב
* אין מציינין לא על כזית מן המת ולא על עצם כשעורה ולא על דבר שאינו מטמא באהל, אבל מציינין על השדרה ועל הגולגולת על רוב בנין ועל רוב מנין המת.
* 3 בית הפרס (שאין הולכין בו אוכלי תרומה) הן שדה שנאבד בה קבר ושדה שנחרש בה קבר ושדה בוכין (שדה שמפטירין בה מתים).