מועד קטן דף ו

דף ו עמוד א
* אין מרחיקין ציון (המסמן על הימצאות טומאה) ממקום טומאה, שלא להפסיד את ארץ ישראל.
* תלמיד חכם הנמצא בעיר - כל דברי העיר מוטלים עליו.
* שדה שיש בה ציון קברות מארבעת צדדיה - כל השדה כולה טמאה.
* האמוראים נחלקו על אלו כלאים יוצאים בט"ו באדר ועל אלו בחול המועד.
* במשנה נאמר שיוצאים על הכלאים בחולו של מועד - והטעם שלא יוצאים מעט לפני כן זה בגלל שבחול המועד ניתן למצוא פועלים בזול (והשכר הניתן להם הוא מתרומת הלשכה).

דף ו עמוד ב
* בראשונה היו עוקרין שלוחי בית דין את הכלאים ומשליכין לפני בהמתן והיו בעלי בתים שמחין שתי שמחות אחת שמנכשין להם שדותיהן ואחת שמשליכין לפני בהמתם, התקינו שיהו עוקרין ומשליכין על הדרכים ועדיין היו שמחין שמחה גדולה שמנכשין שדותיהן, התקינו שיהו מפקירין כל השדה כולה.
* לדעת רבי אליעזר בן יעקב אסור להשקות את כל השדה בחול המועד, אך אם היתה השדה לחה ויבשה מותר.
* מותר לזלף מים על גינה בחול המועד.
* הדרך להחריב חורי נמלים היא להביא עפר מחור זה ולתת לתוך חור זה ואז הם חונקים זה את זה (כי הם מריחים את העפר ולא מזהים אותו). (ומותר לעשות זאת במועד ובשביעית).