חגיגה דף כב

דף כב עמוד א
* רבא סובר כדעת רב נחמן שיש במשנה אחת עשרה מעלות [ולדעתו שש המעלות הראשונות שייכות גם לחולין שנעשו על טהרת הקדש, וחמש המעלות האחרונות שייכות רק לקודש ממש].
* סל וגרגותני שמילאן כלים והטבילן - נחלקו רבא ורבי אילא (וכן נחלקו בכך התנאים) אם הכלים טהורים לקודש (אך כולם מסכימים שטהורים לתרומה).
* כלים טמאים שמילא בתוכם כלים טמאים והטבילם - כל הכלים טהורים.
* לדעת רבי יוסי: מקבלים עדות מעמי ארצות, בגלל חשש איבה.

דף כב עמוד ב
* רבי יהושע תמה על דעתם של בית שמאי (החולקים על בית הלל וסוברים שכלי חרס המוקף צמיד פתיל מציל מטומאה רק אוכל ומשקה וכלי חרס אך לא שאר כלים) ואמר: "בושני מדבריכם בית שמאי...".
* לאחר שנודע לו טעמן של בית שמאי - מיד הלך רבי יהושע ונשתטח על קברי בית שמאי ואמר: "נעניתי לכם עצמות בית שמאי ומה סתומות שלכם כך מפורשות על אחת כמה וכמה", אמרו: כל ימיו הושחרו שיניו מפני תעניותיו.
* נאמן עם הארץ לומר פירות לא הוכשרו (לקבל טומאה), אבל אינו נאמן לומר פירות הוכשרו אבל לא נטמאו.
* האמוראים נחלקו מה הוא "בית הצביטה".