שבת דף יז

דף יז עמוד א
* מטלטלים שמאהילין הן על המת והן על הכלים ויש בעובי המטלטלין כשיעור עובי המרדע - לדעת רבי טרפון לא גזרו טומאת אוהל במקרה זה.
* הגמרא ממשיכה לברר לאורך כל הדף מה עוד נגזר בגזירת י"ח דבר.
* באותו היום שנחלקו שמאי והלל בנוגע לדין הבוצר לגת, נעצו חרב בבית המדרש, אמרו: הנכנס יכנס והיוצא אל יצא, ואותו היום היה הלל כפוף ויושב לפני שמאי כאחד מן התלמידים והיה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל.
* הגמרא מביאה ארבעה טעמים מדוע הוכשרו הענבים לקבל טומאה על ידי המשקה היוצא מהם בעת הבציר.

דף יז עמוד ב
* הטעם שגזרו על גידולי תרומה שדינם יהיה כתרומה הוא משום תרומה טמאה הנמצאת בידי כהן (שיש לחשוש שמא ישהה אותה אצלו עד זמן הזריעה כדי לזורעה ולאכול את גידוליה ולבינתיים יבוא לידי תקלה ויאכלנה).
* גזרו על פתן ושמנן של גוים משום יינן, ועל יינן משום בנותיהן, ועל בנותיהן משום עבודה זרה.
* המשנה עוסקת בתחילתה בדין מלאכות שמתחיל אותם בערב שבת והן נגמרות מאליהן בשבת.