שבת דף יח

דף יח עמוד א
* הגמרא מנסה לברר מי הוא התנא של המשנה הסובר שעל נתינת מים לתוך דיו בשבת (אע"פ שלא גיבל בהם את הדיו) חייבים משום לש, ולמסקנת הגמרא: יתכן שדין זה לא שנוי במחלוקת תנאים.
* בברייתא נאמר שלא נותנין חטין לתוך הריחים של מים בערב שבת אלא בכדי שיטחנו מבעוד יום - לדעת רבה הטעם לכך הוא מפני שמשמעת קול, ולדעת רב יוסף הטעם לכך הוא משום שביתת כלים (ולבית הלל יש איסור שביתת כלים כשהכלי עושה מעשה).
* רב אושעיא חולק על רב יוסף וסובר שלדעת בית הלל אין איסור שביתת כלים גם אם הכלי עצמו עושה מעשה (והברייתא היא כדעת בית שמאי).

דף יח עמוד ב
* אין לחוש שמא יגיס בשבת ב"יורה עקורה וטוחה".
* הגמרא מפרטת מקרים שונים בהם אין את החשש "שמא יחתה בגחלים".
* מותר להניח בתנור בערב שבת קדירה שהמאכל שבה אינו מבושל כלל, כדי שתתבשל בשבת, ואין לחשוש שמא יבוא לחתות בגחלים.
* לדעת ת"ק בשם ב"ה: מותר לתת חפץ לנכרי בערב שבת אם יש מספיק זמן ביום כדי שיגיע לבית הסמוך לחומה בעיר מגוריו, ולדעת רבי עקיבא בשם ב"ה: אם יש זמן כדי שיצא מפתח ביתו של הישראל מבעוד יום.
* לדעת בית שמאי: לא ימכור אדם חמצו לנכרי אלא אם כן יודע בו שיכלה קודם הפסח, ולדעת בית הלל: כל זמן שמותר לאוכלו מותר למוכרו.