יבמות דף כד

דף כד עמוד א
* לכהן אסור מהתורה להתחתן עם גרושה, ואסור מדרבנן להתחתן עם חלוצה.
* אם יש לאח שמת כמה אחים - מצוה שהאח הגדול ייבם.
* אילונית אינה צריכה להתייבם.
* אם היה המת סריס - לא מייבמים את אלמנתו.
* "והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת" - למרות שבכל התורה כולה אין מקרא יוצא מידי פשוטו, בפסוק זה מקרא כן יוצא מידי פשוטו (והפסוק בא ללמד שהיבם יקום על שם אחיו לנחול נחלתו).
* הגמרא מבררת ודוחה אפשרויות שונות בביאור הפסוק הנ"ל.

דף כד עמוד ב
* במשנה נאמר שמי שטוענים עליו דברי לעז מאשת איש, ובית דין הוציאו את האשה מבעלה בגלל הלעז - אסור לו להתחתן איתה, ואם התחתן - יוציא.
* לדעת רבי נחמיה: מי שמתגייר לשם מטרה מסוימת (כגון: בשביל להתחתן, בשביל להתעשר, מפחד מסויים) - אינו גר.
* רב חידש שהדין שבמשנה הוא רק אם יש עדים שזינתה עמו, והגמרא דנה בדבריו.