יבמות דף כו

דף כו עמוד א
* במשנה נאמר: "וכולם (המקרים השנויים במשניות הקודמות) שהיו להם נשים ומתו מותרות לינשא להם", ובברייתא נאמר "אפילו נתגרשו" - והגמרא מביאה שני תירוצים ליישב את דברי המשנה עם הברייתא.
* לשיטת רבי: "בתרי זימני הויא חזקה".
* נשים מצויות אצל נשים, בניגוד לגברים שלא מצויים אצל גברים.
* הבן בוש הוא מאביו ואימתו עליו.
* המשנה הראשונה בפרק שלישי, המתחיל בעמוד זה, עוסקת בדין "ארבעה אחים - שנים מהם נשואים שתי אחיות ומתו הנשואים את האחיות".

דף כו עמוד ב
* שלש אחיות יבמות שנפלו (זו אחר זו) לפני שני אחין יבמין -
לדעת רב: זה חולץ לאחת וזה חולץ לאחת ואמצעית צריכה חליצה משניהם.
לדעת שמואל (אפשרות א'): זה חולץ לאחת וזה חולץ לאחת ואמצעית צריכה חליצה מאחד מהם.
לדעת שמואל (אפשרות ב'): אחד חולץ לכולן.