יבמות דף כח

דף כח עמוד א
* הגמרא מקשה (מהמשנה בתחילת הפרק) על דעתו של רבי יוחנן (הסובר שבהותרה ונאסרה וחזרה והותרה חוזרת להיתירה הראשון), ומתרצת.
* "ארבעה אחין שנים מהם נשואים שתי אחיות ומתו הנשואים את האחיות הרי אלו חולצות ולא מתייבמות ואם קדמו וכנסו יוציאו" - יש שלוש דעות מה שיטת בית שמאי ובית הלל:
רבי אליעזר - לדעת בית שמאי יקיימו, ולדעת בית הלל יוציאו.
רבי שמעון - לדעת כולם יקיימו.
אבא שאול - לדעת בית שמאי יוציאו, ולדעת בית הלל יקיימו.

דף כח עמוד ב
* לדעת רב ורבי חייא: בכל חמש עשרה עריות (המוזכרות במשנה הראשונה במסכת) אפשר להן להיות שתי אחיות נופלות לשני אחין והאחת אסורה על זה משום אחת מכל העריות הללו ומותרת לזה והשניה אסורה על זה משום אותו שם ערוה עצמו ומותרת לזה ומתוך כך נמצאו שתי האחיות מתייבמות ולא פגעו באחות זקוקה. (ונחלקו רב יהודה, אביי ורב ספרא, בפירוש דבריהם).
* שלושה אחין שנים מהן נשואין שתי אחיות או אשה ובתה או אשה ובת בתה או אשה ובת בנה - הרי אלו חולצות ולא מתייבמות ורבי שמעון פוטר בשתיהן מן החליצה ומן הייבום (ובברייתא מובא המקור לשיטתו).