יבמות דף לא

דף לא עמוד א
* הגמרא מקשה על דעתו של רבה (שאמר בעמוד הקודם: "אשה זו בחזקת היתר לשוק עומדת ומספק אתה בא לאוסרה אל תאסרנה מספק").
* נפל הבית עליו ועל אשתו שהיא בת אחיו ומתו ואין ידוע איזה מהם מת ראשון - צרתה חולצת ולא מתייבמת.
* שוטה שמכר נכסים ונחלקו העדים אם מכר את הנכסים כשהוא שוטה או כשהוא בריא - מעמידים את הנכסים בחזקתם.

דף לא עמוד ב
* לאחר שהגמרא (בעמוד הקודם) דחתה את הסברו של רבה (לטעם שלא נכתב במשנה שבדף הקודם בספק גירושין האופן שנפל הגט לערוה ספק קרוב לו ספק קרוב לה שצרתה חולצת ולא מתייבמת), מביאה הגמרא את הסברו של אביי ודוחה אותו ומביאה את הסברו של רבא.
* בגט ובשטר מכירת עבד תיקנו חכמים לכתוב את התאריך, אך בשטר קידושין לא. (והגמרא מבארת את הטעם לכך).
* "מפיהם ולא מפי כתבם" - אסור לעדים להעיד בהתבסס על משהו כתוב אלא רק בהתבסס על מה שראו וזוכרים.
* שתי יבמות הבאות מבית אחד - רק אחת מהן מתייבמת או חולצת.